PRAVIDLA

1. Návštěvník festivalu musí respektovat pokyny ochranné služby a pořadatelů. U vstupu je prováděna bezpečnostní kontrola. Ochranná služba a pořadatelé mohou provádět prohlídky zavazadel a osobní prohlídky.

2. Vstupenka a identifikační pásek je platný pouze pro jednu osobu. Jakkoliv poškozená vstupenka nebo identifikační pásek, pozbývá platnosti. Poškozená vstupenka nebo identifikační pásek, se nevyměňuje. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje.

3. Padělání vstupenek a identifikačních pásků je nepřípustné a trestá se podle zákona.

4. Vstupenka z předprodeje pozbývá platnosti po odtržení kontrolního útržku. Opuštění areálu a návrat zpět je možný pouze s platným identifikačním páskem.

5. Je přísně zakázáno vnášet do prostoru areálu pyrotechnické předměty, otevřený oheň, zbraně, a jiné nebezpečné předměty a látky. Do prostoru akce je dále zakázáno vnášet skleněné i umělohmotné nádoby, plechovky, umělohmotné kanystry, a jiné zdraví nebezpečné předměty a látky. Při nerespektování tohoto zákazu budou předměty tohoto charakteru bez náhrady zabaveny.

6. Do areálu vyhrazeného pro festival je zakázáno vnášení jakýchkoli alkoholických nápojů a jakéholi jiného proviantu. To platí i pro sortiment a nápoje zakoupené v místě areálu po jeho opuštění. Stánkový prodej lze uskutečnit jen po jeho schválení pořadatelem.

7. Z bezpečnostních důvodů je do areálu vymezeného pro festival je zakázán vjezd osobních automobilů, které mají vymezené a volně přístupné parkoviště na přilehlé lokalitě za Masarykovou věží samostatnosti. Výjimkou pouze viditelně označená vozidla pořadatelské služby, stánkových prodejců a speciální vjezd pro účinkující.

8. Je přísně zakázáno vstupovat za ohrazená místa v areálu kolem podia a do sousedních prostor v zákulisí.

9. Stanování a kempování v kempech s jejich vlastním provozním řádem a mimo ně je povoleno jen ve vyhrazeném a označeném prostoru. Pořadatelé neručí za odložené věci.

10. Parkování je možné na vyhrazených místech a přilehlých komunikacích při respektování dopravního značení a předpisů.

11. Do areálu je zakázán vstup se psy a dalšími zvířaty.

12. K vykonávání hygienických potřeb využijte k tomuto účelu určených zařízení.

13. Házení kelímků s tekutým obsahem mezi návštěvníky bude bráno jako hrubé porušení festivalových pravidel a přistižená osoba bude vykázána z festivalu bez možnosti návratu, stejně jako u dalších prohřešků proti festivalovému řádu.

14. V případě zrušení, popř. odložení festivalu je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena, a to pouze do jednoho měsíce od data akce. Náhrada žádných zvláštních nákladů (hotel, jízdní výlohy, servisní poplatky) se neposkytuje.

15. Změna programu a termínu vyhrazena.

Všechny uvedená pravidla jsou činěna z důvodu zajištění bezpečnosti všech účastníků a úspěšného průběhu festivalu.  Prosíme proto všechny účastníky, aby dodržovali základní motto festivalu PROTI NÁSILÍ A NETOLERANCI.

 

 
 
previous next
X